Her er den nye overenskomst for handicaphjælpere

 

Her følger hovedpunkterne i de netop indgåede overenskomster for handicaphjælpere mellem FOA og 3F på den ene side og henholdsvis Dansk Erhverv og DI på den anden. Gennemgangen skal betragtes som vejledende og ikke udtømmende, da overenskomsten ikke er redigeret færdig.

Normaltimeløn:
Begyndelsesløn: Kr. 123,30
1 – 3 års erfaring hos samme bruger Kr. 125,30
3 – 5 års erfaring hos samme bruger Kr. 127,30

5 – 8 års erfaring hos samme bruger Kr. 129,30 
8 – 10 års erfaring hos samme bruger Kr. 133,30

Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed, og når ophør hos en bruger ikke kan tilregnes handicaphjælperen, kan op til 75 procent af ancienniteten konverteres til et personligt tillæg. Ved min 5 års anciennitet SKAL minimum 50 procent af ancienniteten konverteres.

Tillæg

Stedtillæg:
Kr. 5,00 i timen til handicaphjælpere hos brugere i hovedstadsregionen.

Hovedstadsregionen udgør følgende kommuner:

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Uddannelsestillæg:
Hvor ansættelsen er betinget af bestemte faglige kvalifikationer/uddannelse, og hvor borgerens bevilling indeholder dette, ydes et uddannelsestillæg som følger:

Social- og sundhedsassistenter, eller hermed sidestillede uddannelser: kr. 13,50 pr. time.
Social- og sundhedshjælpere, eller hermed sidestillede uddannelser: kr. 7,50 pr. time.

Øvrige tillæg:
Der kan herudover aftales personlige tillæg, hvis rekruttering og fastholdelse betinger en højere løn.

Aften-/nattjeneste:
For arbejde på hverdage (mandag – fredag) mellem kl. 17.00 - 06.00 betales et tillæg på kr. 23,00 pr time.

Weekendtjeneste:
For arbejde på lørdage mellem kl. 00.00 og kl. 06.00 og mellem kl. 12.00 og kl. 17.00 betales et tillæg på kr. 23,00 pr. time.
For arbejde på lørdage mellem kl. 17.00 og 23.59 samt på søn- og helligdage fra kl.00.00 – 23.59 betales der et tillæg på kr. 47,50 pr. time.

Pension:
Medarbejderbidrag: 4 procent
Virksomhedens bidrag: 8 procent

Pensionen beregnes af hele lønnen, inkl. tillæg. Den enkelte medarbejder skal vælge om pensionen skal indbetales til PenSam eller Pension Danmark.

Ferie:
Handicaphjælpere har ret til ferie i henhold til Ferielovens regler samt ret til 5 betalte feriefridage pr. ferieår.

Sygdom:
Der udbetales dagpenge under uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, i henhold til den til enhver tid gældende dagpengelov.

Til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet ydes der fuld løn under sygdom og tilskadekomst, dog maksimalt for 56 kalenderdage.

Barns 1. sygedag:
Efter 6 måneders ansættelse har den ansatte, adgang til hel eller delvis frihed med sædvanlig løn på et hjemmeværende barns 1. sygedag (under 14 år). Der betales løn for maksimalt 8 timer.

Barsel:
Graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov:
Virksomheden betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, løn, under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov).

Virksomheden betaler indtil 2 uger løn under fædreorlov.

Forældreorlov:
Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 9 uger. Dog max. 135 kr. pr. time.
Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger.

Opsigelsesvarsler:
Anciennitet Fra virksomheden Fra lønmodtageren
0 til 14 dage dag til dag dag til dag
14 dage til 3 måneder 7 dage 7 dage
3 til 6 måneder 14 dage 7 dage
6 til 12 måneder 1 måned 14 dage
Over 12 måneder 2 måneder 1 måned

Arbejdstid:
Max. 48 timer pr. uge i gennemsnit over en 4 måneders periode.

Mulighed for 12- eller 24-timersvagter.

Ingen mulighed for rådighedsvagt/rådighedsløn.

Arbejdstiden planlægges i selvstyrende teams.

Ledsagelse ved ferie mv.:
Skal aftales i det enkelte tilfælde.

Hvis ingen aftale er der minimumsregler.
Det er frivilligt for den enkelte handicaphjælper at deltage i rejser af mere end 72 timers varighed.

Tillidsrepræsentanter:
Når virksomheden har mere end 6 brugere kan der vælges tillidsrepræsentant i hver organisatorisk enhed.

Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant, og TR får længere opsigelsesvarsel.

Tryghedsaftale:
De allerede ansatte handicaphjælpere, der bliver omfattet af overenskomsten er garanteret, at de som minimum bevarer nuværende løn inkl. tillæg og pension.


Tilbage